Skip to: Projecten

Ben Sajet Centrum website

Projecten

<
 • Wis filters
 • Amsterdam Oost is een wijk dat veel diversiteit kent in leeftijd, sociaaleconomische klasse, en culturele achtergronden. Het stadsdeel verwacht een grote toename van oudere mensen de komende jaren, waarbij 42% van de ouderen als kwetsbaar gezien wordt. Er wordt met name een toename aan verschillende gezondheidsproblemen verwacht. Vaak hebben ook ouderen met een migratieachtergrond te maken met... verder lezen
 • Vanuit de praktijk zijn er signalen dat bij mensen met dementie in het Stadsdeel Zuidoost meer dan gemiddelde problematiek als: illegaliteit, financieel misbruik en verwaarlozing, en vormen van ouderenmishandeling voorkomt. Daarnaast word er vanuit zorg en welzijn o.a. gesignaleerd dat er regelmatig mensen met dementie in verwaarloosde omstandigheden worden aangetroffen. In het verleden... verder lezen
 • Hoe praat je met familie, vrienden en kennissen over dementie? Hoe groeien familie, vrienden en kennissen met jullie mee? Mantelzorgers en mensen met dementie van de ontwikkelraad Beter Samen, delen hier hun tips en... verder lezen
 • Amsterdam staat, net als andere grote steden, voor de uitdaging om met minder middelen méér ondersteuning te bieden aan kwetsbare bewoners die zelfstandig in de wijk (komen) wonen. Fenneke Wekker deed in samenwerking met het Ben Sajetcentrum onderzoek naar informele burennetwerken van kwetsbare bewoners met uiteenlopende problematiek. Dit pilotproject geeft inzicht in de succes- en... verder lezen
 • Crises en (tijdelijke) opnames hebben veel impact op de levenskwaliteit van mensen die thuis zorg ontvangen. Het is de vraag of een crisisopname altijd nodig is. Soms zijn alternatieven mogelijk in de thuissituatie. Als voorkomen kan worden dat het thuis uit de hand loopt, dan bespaart dit mogelijk onnodig leed en (zorg)kosten. Een superdiverse stad als Amsterdam kent daarbij haar eigen... verder lezen
 • Familie, vrienden, buren maken het verschil in het leven van veel mensen met dementie en hun naasten. Als relaties goed zijn, en als relaties (tijdelijk) verbroken zijn. Hoe werken hulpverleners en het sociale netwerk van de persoon met dementie en haar of zijn naaste samen? Wat vraagt dit van je benaderingswijze als professional? Wat kun je doen als je zelf of als partner, familie of vriend met... verder lezen
 • Binnen vijf jaar moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe woningen voor ouderen bijkomen. Het gaat om geclusterd wonen, een woonvorm waarin 55-plussers hun eigen appartement hebben, zonodig met zorg aan huis. Om dit bereiken werken het Ben Sajet Centrum, de gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en betrokken woongemeenschappen samen. Het Ben Sajet... verder lezen
 • Technologie is een prachtig hulpmiddel om het welzijn van personen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Met dit doel loopt het onderzoeksproject Sociale Relaties & ICT van de Vrije Universiteit van Amsterdam en Bartimeus in samenwerking met het Ben Sajet Centrum. We richten ons op (door-) ontwikkeling van kennis en producten en op de verspreiding en toepassing daarvan voor ouders... verder lezen
 • In grote steden in Nederland zien we dat steeds meer jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking moeilijk mee kunnen komen in de samenleving. Dat uit zich vaak in ernstige problemen zoals dakloosheid, criminaliteit, schulden, verslaving, complexe zwangerschappen en moeder-kind problematiek. Om vanuit de hulpverlening deze groep mensen beter te kunnen begeleiden, moet er zicht komen op... verder lezen
 • Er is veel behoefte aan zorg waardoor kwetsbare ouderen minder snel in het ziekenhuis belanden en langer thuis kunnen blijven wonen. Hoe gaan we dat organiseren voor Amsterdamse ouderen? Wat zijn de prioriteiten en hoe onderbouwen we dit? Dat is het centrale thema van het onderzoeksprogramma ‘Acute Ouderenzorg in Amsterdam’. Hierin werken praktijk, onderzoek, onderwijs, gemeente, financiers... verder lezen
 • Van cliënt- naar netwerkgericht werken: in het leer- én onderzoekstraject Beter Samen kijken we óf en hoe het werken volgens twee sociale netwerkbenaderingen ertoe bijdraagt dat mensen met dementie en hun naasten meer steun van hun sociale omgeving gaan ervaren. De centrale vragen: helpt het als de persoon om wie het draait ondersteund wordt om samen met haar/zijn sociale netwerk koers te... verder lezen
 • Op basis van ons eerdere onderzoek en in co-creatie met ouderen werken we aan het optimaliseren van de ziekenhuiszorg voor ouderen. Specifiek is de Wijkkliniek in een samenwerking tussen Amsterdam UMC, Cordaan en Zilveren Kruis opgezet met als doel de infrastructuur voor acute ziekenhuiszorg in de wijk op te bouwen. De Wijkkliniek is ook opgenomen als goed voorbeeld in het Langer Thuis programma... verder lezen
 • In de ‘Social Trials’ ontwikkelt een consortium van Ben Sajet Partners samen met programmavoorzitter Anne-Mei The passende ondersteuning voor mensen met dementie en naasten. Zij doen dat in samenspraak met aanbieders, gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren. De focus ligt op psychosociale ondersteuning van mensen dementie. Bij adequate begeleiding wordt het ziekteproces voor allen... verder lezen
 • De Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o. is sinds 2018 officieel onderdeel van het Ben Sajet Centrum. Twee van de ouderen uit de delegatie nemen ook deel aan de nationale raad van ouderen die overlegt met de minister van VWS.De delegatie heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling en inbreng tijdens projecten die in het programma lopen en komt op voor (complex) kwetsbare ouderen... verder lezen
 • Het Huis van de Tijd is een plek waar iedereen die bij dementie betrokken is elkaar kan ontmoeten en van elkaar kan leren. Bij alles wat er in het Huis van de Tijd gebeurt staat de ‘Sociale Benadering Dementie’ centraal.  Er zijn activiteiten door en voor mensen met dementie, familieleden, vrienden, professionals en... verder lezen
 • Het Ben Sajet Centrum draagt bij aan onderzoek binnen het partnership Langdurige Zorg en Dementie (Universiteit van Amsterdam) en het Amsterdam Care Collective. Lees meer over de onderzoeken: Zelfredzaamheid en eigen regie – Susanne van den Buuse Goed leven met dementie in verzorgings- en verpleeghuizen – Annelieke Driessen Dementie op jonge leeftijd – Silke Hoppe Global... verder lezen
 • In dialoogbijeenkomsten delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom vraagstukken op het gebied van dementie. En zoeken samen naar oplossingen voor brandende kwesties in de dementiezorg. Lees hier het interview met Silke Hoppe: 'Dialoogbijeenkomsten leveren nieuwe inzichten op over interactie praktijk, onderwijs en... verder lezen
 • Hoe kunnen we onderwijsinnovaties die het lerend vermogen van zorgprofessionals, leerlingen en/of stagiaires vergroten en praktijk, onderwijs en onderzoek bij elkaar brengen? Dat is wat we momenteel onderzoeken vanuit het Ben Sajet Centrum-project´Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg’. En de eerste resultaten zijn er! Je leest het in de Factsheet innovatieve leerwerkpraktijken... verder lezen
 • Steeds meer burgers met een psychosociale of cognitieve kwetsbaarheid wonen (langer) zelfstandig in de wijk. Voor veel van hen zijn contacten in de buurt in groeiende mate belangrijk. Maar wat doe je als iemand (nog) niet veel contacten in de buurt heeft? Is het mogelijk om contacten met buren te bevorderen? Om dit te onderzoeken hebben we samen met de HvA buurtwandelingen... verder lezen
 • In de werkplaatsen delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom vraagstukken op het gebied van kwetsbare ouderen. En zoeken samen naar oplossingen voor brandende... verder lezen
 • Blijf op de hoogte!

 • Nieuwsbrieven

 • Vernieuwen door vervlechten van onderzoek, praktijk en onderwijs
  Back To Top