Leren, verbeteren en implementeren

Dit programma draagt bij aan verbetering van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.  Leren is een doorlopend proces. Nieuwe leer- en zorgpraktijken zijn daarbij van groot belang. Door het praktijkleren te vernieuwen en dit te implementeren, hopen we zorgverleners in de langdurige zorg te behouden en te blijven boeien. De zorg- en onderwijspartners van het Ben Sajet Centrum hebben hier de afgelopen jaren hard aan gewerkt.

Achtergrond

De zorg- en onderwijspartners van het Ben Sajet Centrum hebben de afgelopen jaren diverse innovatieve leerwerkpraktijken ontwikkeld en toegepast in de langdurige ouderenzorg in Amsterdam en omgeving. Bijvoorbeeld het ‘Gildeleren’, waarbij mbo-leerlingen leren en werken in het verpleeghuis, de ‘Leer- en InnovatieNetwerken’, waarbij wetenschappers, zorgprofessionals, en mbo- en hbo-docenten en studenten samen leren en verbeteren in zogenoemde ‘Fieldlabs’ en het project ‘Werken is leren, Leren is werken’, een project gericht op verbetering van het werk- en leerklimaat in zorgteams. In het project ‘Leren en Verbeteren in de verpleeghuiszorg’ hebben we onderzocht wat we kunnen leren van dergelijke experimenten met praktijkleren en hoe we de werkzame ingrediënten ervan succesvol kunnen opschalen. In 2022 is het programma ‘Leren, verbeteren en implementeren’ ontstaan als vervolg op het project ‘Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg’, waarbij we verbreden naar de ouderenzorg en de zorg voor mensen met verstandelijke beperking.

Doel

We willen samen met de betrokken partijen (zorg, onderwijs, onderzoek) werken aan het ontwikkelen, overdragen en in de praktijk brengen van nieuwe kennis, attitudes en vaardigheden.

Studenten en zorgprofessionals met diverse achtergronden, naasten en ‘nieuwe’ professionals zonder zorgachtergrond, helpen ons daarbij. Zo dragen we bij aan de continue ontwikkeling van (zorg)professionals, die op hun beurt bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten.

We richten ons in dit programma op twee thema’s.

  1. Samen leren en werken

Bij samen leren en werken, denken we aan:

  • professionals met en zonder zorgachtergrond
  • professionals en niet-professionals (naasten, vrijwilligers)
  • professionals en cliënten
  • professionals met diverse achtergronden

Ook zoeken we naar de juiste balans tussen zorgen voor en zorgen dat en de ethische aspecten  en verwachtingen die hierbij een rol spelen.

‘Client: Ik vind dat er nog wel iets kan worden verbeterd in de contacten tussen de verschillende groepen verdeeld over de dag. Dat iedereen over en weer op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.’

(Uit: onderzoek ‘Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk; een coproductie van zorg en welzijn’, 2021)

  1. Een leven lang (hybride) leren

Hoe kunnen professionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg zich op een positieve, stimulerende manier blijven ontwikkelen? Dat staat centraal in dit thema.

  • Wat werkt voor wie, wanneer, waar en waarom?
  • Hoe blijven professionals gemotiveerd en behouden voor de langdurige zorg?
  • Hoe kunnen nieuwe type mensen geïnteresseerd worden voor zorgverlening in de langdurige zorg?
  • Hoe werken zij samen met reguliere zorgprofessionals?

‘Een verpleegkundige zegt: Ik geniet van de samenwerking met de blijmakers (professionals zonder zorgachtergrond). Ja, dat is echt niet overdreven. Waarom? Ik gun hun dit ook. Ik heb veel vertrouwen dat zij zich serieus opstellen en openstaan om dingen goed te leren in een snelle periode.’

(Uit: onderzoek ‘Blijmakers en gediplomeerden: op weg naar een gelukkig huwelijk?’, 2023)

Methoden die we gebruiken

In dit programma maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden die gericht zijn op leren en verbeteren, kennisontwikkeling, en implementeren van innovaties. Het onderzoek voeren we uit in samenwerking met zorg- en onderwijsprofessionals in opleiding. We hanteren daarbij een waarderende, positieve aanpak. Binnen dit programma experimenteren we met nieuwe onderzoeksmethoden die we met alle betrokkenen evalueren.

Contact

Vragen of ideeën over het programma Leren, verbeteren en implementeren? Neem contact op met programmaleider Petra Boersma.

Petra Boersma

Programmaleider Leren, verbeteren en implementeren

petra.boersma@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s