Project

Proeftuin rondom d’Oude Raai

Duur
2023-2024

Achtergrond
Binnen de ‘Proeftuin d’Oude Raai’ werken patijen uit de Pijp en de Rivierenbuurt samen aan een aanpak waarin vragen en signalen die zorg- en ondersteuningsprofessionals bereiken meer worden verbonden aan bestaande (vaak niet-professionele) plekken en initiatieven die van waarde zijn voor oudere buurtbewoners. Hiervoor wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk met allerlei ‘informele’ en ‘formele’ buurtplekken en partijen: van wijkagent tot café op de hoek, van moskee tot buurtkamer. Een spil-medewerker (de ‘thuiscoach’) speelt hierbij een centrale rol. Het Ben Sajet Centrum is kennispartner van de Proeftuin, legt het de voortgang en geleerde lessen vast, en verbindt de opgedane kennis aan andere initiatieven en projecten in de stad.

Doel
Het onderzoek naar de Proeftuin levert inzichten over werkwijzen die oudere buurtbewoners in staat te stellen zich betekenisvol te (blijven) verbinden aan hun buurt en buurtgenoten, om deel te blijven nemen aan het sociale verkeer, en om zo hun kwaliteit van leven te versterken. We creëren inzicht in plekken en initiatieven in de buurt die een bron zijn van alledaagse attentheid, en hoe zulke plekken ontwikkeld, behouden en/of versterkt kunnen worden.

Werkwijze
Via observaties en interviews onderzoeken we de werkwijzen die vanuit de proeftuin worden ontwikkeld. We volgen hoe partners vanuit verschillende domeinen (zorg, welzijn, buurtteams, bewonersinitiatieven) hierbij samenwerken ondanks onderlinge verschillen in werkwijze, financiering, lokale inbedding, etc. We onderzoeken hoe er verbindingen worden gelegd met bestaande en nieuwe ontmoetingsplekken in de buurt. Daarnaast trekken zelf de buurt in om beter zicht te krijgen op bronnen en voorwaarden voor het ontstaan van alledaagse attentheid. Vanuit onze onderzoeksrol denken we actief mee aan de vraagstukken waar de samenwerkingspartners voor staan.

Samenwerkingspartners
De Proeftuin is een samenwerking tussen zorgorganisatie Cordaan, welzijnsorganisatie Combiwel, bewonersorganisaties Stadsdorp de Pijp en Stadsdorp Rivierenbuurt, en andere informele organisaties in Amsterdam Zuid verenigd in “Amsterdam Zuid voor Elkaar”. Placemakers, een bureau voor stedelijke ontwikkeling, is betrokken bij het ontwikkelen van de aanpak. Gemeente Amsterdam en het Agis Innovatiefonds ondersteunen de Proeftuin.

Veelgezochte pagina’s