Diversiteit en dementie

In dit programma werken we samen met onze partners aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en een migratieachtergrond, en aan de ondersteuning van hun naasten. Hierbij zoeken we naar verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk om zo bij te dragen aan beter passende zorg en ondersteuning.

Achtergrond

Naar verwachting zal het aantal mensen met dementie in Amsterdam tegen 2030 met 56% toenemen, waarvan de meeste thuis wonen. Helaas sluit de geboden zorg en ondersteuning nog te vaak niet aan bij de behoeften van deze groep en hun naasten. Dit geldt zeker voor de snelgroeiende en steeds diverser wordende groep ouderen met een migratieachtergrond. Ons programma draagt bij aan deze uitdaging door het doen van kwalitatief onderzoek in samenwerking met ouderen met een migratieachtergrond en met zorgprofessionals. Door het ontwikkelen van kennis en deze onderling uit te wisselen streven we naar ondersteuning en zorg die aansluit op hun diverse leefwerelden, zowel thuis als in het verpleeghuis.

Verhalen van iemand met dementie en een migratieachtergrond, over het ouder worden in Nederland, leren ons niet alleen het onbekende, maar houden ons ook een spiegel voor.

Met behulp van ervaringsverhalen van zowel ouderen als medewerkers in de zorg, en gebruik van verschillende (nog te ontwikkelen) methodieken van met name kwalitatief onderzoek, pogen we de wensen en mogelijkheden in zorg en ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond en dementie, alsook voor hun naasten, dichter bij elkaar te brengen.

Doel

Om te komen tot verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, verweven we kennis die opgehaald wordt uit de verhalen van ouderen met een migratieachtergrond, met en zonder dementie, van zorgprofessionals en vrijwilligers met de ervaringen die er zijn in de Amsterdamse zorginstellingen met betrekking tot cultuursensitieve zorg. Vanuit analyse van de verzamelde verhalen creëren we een beter begrip van de rol van migratie en dementie (zowel afzonderlijk als in combinatie) in het leven van, en de zorg voor, deze ouderen. Naast de levensverhalen raadplegen we een ruimere groep van experts, denkers, schrijvers, wetenschappers uit diverse sectoren.

Methode

1) Cultuurspecifieke zorg in Amsterdamse verpleeghuizen

Om in beeld te krijgen wat er op het gebied van diversiteit en dementie al wordt gedaan in Amsterdam, vinden er regelmatig gesprekken plaats met verschillende medewerkers van de Amsterdamse zorginstellingen die bij het Ben Sajet Centrum zijn aangesloten.  Zo volgen we hoe bevindingen uit een reeds afgerond onderzoek over zorg voor niet westerse migranten, het zogenaamde Regionale Aanpak Kwaliteitskader (RAK) project, verder worden uitgewerkt in verpleeghuizen in Amsterdam.  Het idee is om met de opgehaalde informatie te komen tot een koplopergroep diversiteit in Amsterdam.

2) Verhalenbank migratie en dementie

We verzamelen en delen verhalen van ouderen met een migratieachtergrond, zowel met als zonder dementie, via verhalenavonden en interviews. Hiermee willen we twee doelen bereiken: ten eerste, meer inzicht krijgen in hoe zij het ouder worden in Amsterdam ervaren en hoe zij omgaan met de (soms moeizame) toegang tot zorg en ondersteuning; ten tweede, verkennen hoe deze verhalen kunnen bijdragen aan het zorgleefplan  van ouderen.

3) Conceptuele verdieping diversiteit en dementie

We streven ernaar om de theorie en praktijk op het gebied van diversiteit en dementie beter op elkaar aan te sluiten. Daarom werken we samen met de Vrije Universiteit Amsterdam om de rol van migratie en dementie (zowel afzonderlijk als in combinatie) in het leven van ouderen en de zorg voor hen te begrijpen door middel van analyse van verzamelde levensverhalen.

Resultaat

Om diversiteit en inclusie van migrantenouderen structureel onder de aandacht te brengen en te houden in de lokale en landelijke politiek, onder zorg- en welzijnsinstellingen en andere betrokken organisaties, is het van belang om deze aandacht op bestuurlijk, management en uitvoerend niveau vast te houden. Ook is onderhouden van contacten met de verschillende (etnische) doelgroepen van belang. Hierin streven wij naar bereik van een steeds diversere representatie van ouderen (kleinere etnische groepen, mannen, vrouwen, jongere ouderen en de oudste ouderen).

In de komende periode zullen een serie ontmoetingen de basis vormen van verdere kennisontwikkeling en opleiding:

– verhalentafels met ouderen met een migratieachtergrond en hun netwerk

–  leerwerktafels met professionals om kennis en kunde te delen (uit zorg, welzijn en onderwijs)

– scholings- en opleidingsmateriaal voor vrijwilligers, zowel van de verschillende doelgroepen als die van de instellingen (over bewustwording van verschillen en raakvlakken, bijvoorbeeld mbt communicatie en bejegening)

– een of twee jaarlijks te organiseren werkconferenties lokaal en of met landelijke uitstraling

Contact

Vragen of ideeën over het programma Diversiteit & dementie? Neem contact op met programmaleider Jeanny Vreeswijk – Manusiwa.

Jeanny Vreeswijk – Manusiwa

Programmaleider Diversiteit & dementie

jeanny.vreeswijk@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s