Diversiteit en Dementie

Diversiteit en dementie

In dit programma werken we samen met onze partners aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en een migratieachtergrond, en aan de ondersteuning van hun naasten. Hierbij zoeken we naar verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk om zo bij te dragen aan beter passende zorg en ondersteuning.

Achtergrond

Naar verwachting zal het aantal mensen met dementie in Amsterdam tegen 2030 met 56% toenemen, waarvan de meeste thuis wonen. Helaas sluit de geboden zorg en ondersteuning te vaak niet aan bij de behoeften van deze groep en hun naasten. Dit geldt zeker voor de snelgroeiende groep ouderen met een migratieachtergrond. Wij helpen met ons programma door kwalitatief onderzoek te doen in samenwerking met ouderen met een migratieachtergrond en zorgprofessionals. Door het ontwikkelen van kennis en deze onderling uit te wisselen streven we naar ondersteuning en zorg die aansluit op hun diverse leefwerelden, zowel thuis als in het verpleeghuis.

Verhalen van iemand met dementie en een migratieachtergrond, over het ouder worden in Nederland, leren ons niet alleen het onbekende, maar houden ons ook een spiegel voor.

We richten ons op ervaringsverhalen van zowel ouderen als medewerkers in de zorg, en verschillende (nog te ontwikkelen) methodieken van met name kwalitatief onderzoek. Dit helpt ons de wensen en mogelijkheden in zorg en ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond en dementie en  hun naasten, dichter bij elkaar te brengen.

Doel van het programma

We leren veel van de verhalen van ouderen, professionals en vrijwilligers. Deze verweven we met de ervaringen in de Amsterdamse zorginstellingen als het gaat om cultuurintensieve zorg.

Zo komt onderzoek, onderwijs en praktijk bij elkaar.

We analyseren de verzamelde verhalen en leren beter te begrijpen welke rol migratie en dementie (zowel afzonderlijk als in combinatie) in hun leven speelt en in de zorg die ze nodig hebben. Naast de levensverhalen raadplegen we een ruimere groep van experts, denkers, schrijvers, wetenschappers uit diverse sectoren.

Methode die we gebruiken

1) Cultuurspecifieke zorg in Amsterdamse verpleeghuizen

We houden regelmatig gesprekken met verschillende medewerkers van de Amsterdamse zorginstellingen die bij het Ben Sajet Centrum zijn aangesloten. Zo krijgen we een goed beeld van wat er op het gebied van diversiteit en dementie al wordt gedaan in Amsterdam.

Zo volgen we hoe bevindingen uit een afgerond onderzoek over zorg voor niet westerse migranten, het zogenaamde Regionale Aanpak Kwaliteitskader (RAK) project, verder worden uitgewerkt in verpleeghuizen in Amsterdam. Het idee is om met de opgehaalde informatie een koplopergroep diversiteit in Amsterdam te starten.

2) Verhalenbank migratie en dementie

We verzamelen en delen verhalen van ouderen met een migratieachtergrond, zowel met als zonder dementie door verhalenavonden te organiseren en mensen te interviewen. Hiermee willen we twee doelen bereiken:

  • Meer inzicht krijgen in hoe zij het ouder worden in Amsterdam ervaren en hoe zij omgaan met de (soms moeizame) toegang tot zorg en ondersteuning.
  • Verkennen hoe deze verhalen kunnen bijdragen aan het zorgleefplan  van ouderen.

3) Conceptuele verdieping diversiteit en dementie

We streven ernaar om theorie en praktijk op het gebied van diversiteit en dementie beter op elkaar aan te sluiten. Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam analyseren we de verzamelde levensverhalen om de rol van migratie en dementie (zowel afzonderlijk als in combinatie) in het leven van ouderen en de zorg voor hen te begrijpen.

Resultaat

We willen diversiteit en inclusie van migrantenouderen structureel onder de aandacht brengen en houden in de lokale en landelijke politiek, onder zorg- en welzijnsinstellingen en andere betrokken organisaties. Het is belangrijk deze aandacht op bestuurlijk, management en uitvoerend niveau vast te houden en contacten met de verschillende (etnische) doelgroepen te onderhouden. We streven hierbij naar een meer diversere representatie van ouderen (kleinere etnische groepen, mannen, vrouwen, jongere ouderen en de oudste ouderen).

In de komende periode zullen een serie ontmoetingen de basis vormen van verdere kennisontwikkeling en opleiding:

– Bijeenkomsten: verhalentafels met ouderen met een migratieachtergrond en hun netwerk

–  Bijeenkomsten: leerwerktafels met professionals om kennis en kunde te delen (uit zorg, welzijn en onderwijs)

– Werkconferenties met een lokale of landelijke uitstraling. Jaarlijks of tweejaarlijks.

Ook willen we meer scholings- en opleidingsmateriaal laten ontwikkelen. Over bewustwording van verschillen en raakvlakken in bijvoorbeeld communicatie en bejegening. Bedoeld voor vrijwilligers, zowel van de verschillende doelgroepen als die van de instellingen.

Contact

Vragen of ideeën over het programma Diversiteit & dementie? Neem contact op met programmaleider Jeanny Vreeswijk – Manusiwa.

Jeanny Vreeswijk – Manusiwa

Programmaleider Diversiteit & dementie

jeanny.vreeswijk@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s