Project

Vertrouwde Zorg? Ongelijkheid in de zorg aan ouderen thuis in Amsterdam

Duur
2022-2023

Achtergrond
In Amsterdam, met haar grote diversiteit en ongelijkheid qua migratieachtergrond, inkomen en opleiding, is het van belang om beter te begrijpen waarom er verschillen zijn in het gebruik van zorg onder thuiswonende ouderen. Ongelijkheid kan de solidariteit die aan het collectieve zorgsysteem ten grondslag ligt ondergraven en legt de vinger op de zere plek waar zorg tekortschiet voor specifieke groepen.

Ongelijkheid in toegang tot zorg ontstaat niet alleen door onbekendheid met de mogelijkheden of ongelijke financiële situaties. Om ongelijkheid beter te begrijpen, is het van belang beter zicht te krijgen waarom mensen (niet) kiezen voor specifieke hulp en hoe zorgorganisaties hen proberen te bereiken. Er zijn aanwijzingen dat vertrouwen, of het gebrek hieraan, een belangrijke factor kan zijn.

Doel
Dit project creëert inzicht in ongelijke toegang en gebruik van professionele zorg en ondersteuning in de thuissituatie van diverse groepen ouderen in Amsterdam. We onderzoeken hoe (een gebrek aan) vertrouwen een rol speelt in het verklaren en adresseren van deze ongelijkheden.

Werkwijze
Drie activiteiten staan centraal:

  • Kwantitatieve analyse van verschillen in zorggebruik in de stad.
  • Kwalitatieve casestudies naar vertrouwen bij (zorg)organisatie die erin slagen specifieke groepen ouderen te bereiken die minder gebruik maken van het ‘reguliere’ zorgaanbod
  • Betrekken van mbo-studenten als co-onderzoekers om inzicht te krijgen in (een gebrek aan) vertrouwen bij specifieke groepen oudere Amsterdammers.

Het onderzoek draagt zo bij aan het identificeren, verklaren en (uiteindelijk) adresseren van onwenselijke belemmeringen in de toegankelijkheid van professionele ondersteuning thuis voor diverse groepen oudere Amsterdammers. Hierover organiseren we gedurende het project verschillende bijeenkomsten.

Samenwerkingspartners
VU Amsterdam; ROC van Amsterdam; Gemeente Amsterdam (afdeling Onderzoek en Statistiek); Akwaaba Zorg; Originzorg; Stadsdorp Zuid; De Hofdames. Het project wordt ondersteund door Kenniscentrum Ongelijkheid.

Contactpersoon
Ludo Glimmerveen (ludo.glimmerveen@bensajetcentrum.nl)

Veelgezochte pagina’s