Project

Kennisprogramma Lang Leven Thuisflats

Duur
2023-2025

Achtergrond
Lang Leven Thuisflats zijn (vaak bestaande) wooncomplexen waarin ouderen geclusterd wonen. De Thuisflats hebben als doel om met diverse aanpassingen ervoor te zorgen dat ouderen langer en prettiger zelfstandig thuis kunnen wonen. Onder andere door een sterke zorgzame gemeenschap op te bouwen in en rond de flat en de formele zorg anders te organiseren. Bewoners, zorg- en welzijnspartijen en woningcorporatie werken hier op nieuwe manieren samen om dit te bewerkstelligen. Er is veel aandacht voor de ontwikkelingen rond de Thuisflats in Amsterdam. Momenteel zijn er op negen locaties Lang Leven Thuisflats in ontwikkeling en voor 2030 worden er 30 Thuisflats beoogd. Urgente maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing, personeelstekorten in de zorg en eenzaamheid onder ouderen, dwingen ons ertoe om op vernieuwende manieren na te denken over goed ouder worden in de stad.

Doel
Het kennisprogramma Lang Leven Thuisflats heeft als doel inzicht te verschaffen in de bevorderende en belemmerende factoren bij het langer thuis wonen van ouderen in de stedelijke omgeving. En om met de partijen betrokken bij de Thuisflats gezamenlijk te leren via een actieve leergemeenschap.

Werkwijze
Het kennisprogramma bestaat uit kwalitatief onderzoek en een leergemeenschap voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Hiervoor volgen wij vier pilot-flats in Amsterdam, in Nieuw-West en in Oost. We bestuderen de verschillende ontwikkelingen in de flats, lopen mee en gaan in gesprek met bewoners, professionals en andere betrokkenen. Ten eerste onderzoeken we de gemeenschapsopbouw in en rond de flat. Want in hoeverre bestaan en ontstaan er gemeenschappen in en rond de Thuisflats? Hoe zien deze eruit? En op welke wijze voorzien de gemeenschappen in sociale- dan wel hulpbehoeften van oudere bewoners? Ten tweede bekijken we de rol van professionals als bouwers aan de gemeenschap. Hoe dragen professionals in welzijn, wonen en zorg bij aan de zorgzame gemeenschap? En hoe verhoudt het doel van gemeenschapsopbouw zich tot hun andere professionele rollen?

Krijg hier een indruk van de Lang Leven Thuisflats in Amsterdam:

Samenwerkingspartners
Het kennisprogramma rond de Lang Leven Thuisflats is een samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, lectoraten Stedelijk Sociaal Werk en Ergotherapie, Participatie en Omgeving. Het project vindt plaats binnen de context van de Werkplaats Sociaal Domein Ouderen, waarvan het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk voor de regio Amsterdam penvoerder is.

Contactpersoon
Jante Schmidt (jante.schmidt@bensajetcentrum.nl) 

Veelgezochte pagina’s