Skip to: Projecten

Ben Sajet Centrum website

Projecten

  • Amsterdam Oost is een wijk dat veel diversiteit kent in leeftijd, sociaaleconomische klasse, en culturele achtergronden. Het stadsdeel verwacht een grote toename van oudere mensen de komende jaren, waarbij 42% van de ouderen als kwetsbaar gezien wordt. Er wordt met name een toename aan verschillende gezondheidsproblemen verwacht. Vaak hebben ook ouderen met een migratieachtergrond te maken met... verder lezen
  • Vanuit de praktijk zijn er signalen dat bij mensen met dementie in het Stadsdeel Zuidoost meer dan gemiddelde problematiek als: illegaliteit, financieel misbruik en verwaarlozing, en vormen van ouderenmishandeling voorkomt. Daarnaast word er vanuit zorg en welzijn o.a. gesignaleerd dat er regelmatig mensen met dementie in verwaarloosde omstandigheden worden aangetroffen. In het verleden... verder lezen
  • Amsterdam staat, net als andere grote steden, voor de uitdaging om met minder middelen méér ondersteuning te bieden aan kwetsbare bewoners die zelfstandig in de wijk (komen) wonen. Fenneke Wekker deed in samenwerking met het Ben Sajetcentrum onderzoek naar informele burennetwerken van kwetsbare bewoners met uiteenlopende problematiek. Dit pilotproject geeft inzicht in de succes- en... verder lezen
  • Crises en (tijdelijke) opnames hebben veel impact op de levenskwaliteit van mensen die thuis zorg ontvangen. Het is de vraag of een crisisopname altijd nodig is. Soms zijn alternatieven mogelijk in de thuissituatie. Als voorkomen kan worden dat het thuis uit de hand loopt, dan bespaart dit mogelijk onnodig leed en (zorg)kosten. Een superdiverse stad als Amsterdam kent daarbij haar eigen... verder lezen
  • Binnen vijf jaar moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe woningen voor ouderen bijkomen. Het gaat om geclusterd wonen, een woonvorm waarin 55-plussers hun eigen appartement hebben, zonodig met zorg aan huis. Om dit bereiken werken het Ben Sajet Centrum, de gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en betrokken woongemeenschappen samen. Het Ben Sajet... verder lezen
  • ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ Een onderzoek over de participatiekansen van jongvolwassen met lvb+ in de grote stad In grote steden in Nederland zien we dat steeds meer jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking moeilijk mee kunnen komen in de samenleving. Dat uit zich in ernstige problemen zoals criminaliteit, schulden, verslaving en moeder-kind... verder lezen
  • In de werkplaatsen delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom vraagstukken op het gebied van kwetsbare ouderen. En zoeken samen naar oplossingen voor brandende... verder lezen
Back To Top