Actueel

Twee promovendi gezocht voor promotieonderzoek in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’.

Het Ben Sajet Centrum is op zoek naar twee promovendi voor promotieonderzoek in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’. Het onderzoek past binnen de FMG.

De promovendi zullen verbonden zijn aan het Ben Sajet Centrum en ingebed worden in de AISSR programmagroep Political Sociology. De promotie staat onder begeleiding van Prof. dr. Monique Kremer en Prof. dr. Jan Willem Duyvendak.

Project beschrijving

De promovendi leveren een bijdrage aan het project ‘Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad. Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen’.

In twee steden (Den Haag en Amsterdam) zal onderzocht worden welke factoren, patronen en mechanismen van invloed zijn op participatie in werken, wonen en sociale relaties van jongvolwassenen met een beperking. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre en op wat voor manier etniciteit daarbij een factor is, bijvoorbeeld in de wijze waarop de hulpverlening intervenieert. De methoden die gehanteerd worden zijn kwalitatief en participatief van aard. De methoden die gehanteerd worden zijn kwalitatief en participatief van aard. Van de promovendi wordt verwacht dat ze intensief veldwerk zullen verrichten, samenwerken met elkaar en met verstandelijk beperkten zelf, en daarover rapporteren in het Nederlands en Engels. De promovendi maken deel uit van een samenhangend project maar worden ook gevraagd zelf een invulling te geven aan het onderzoek. Het onderzoek maakt deel uit van een academische werkplaats waarin zorgorganisaties, gemeenten, hogescholen en ROC’s participeren. Er wordt naar gestreefd om de onderzoeksinzichten te vertalen naar de zorgpraktijk met als doel die te verbeteren.

Profiel​

De juiste kandidaten voldoen aan de volgende eisen:

 • afgeronde MA in sociologie of antropologie, of gerelateerde studies, (bijvoorbeeld ASW of disability studies). Een onderzoeksmaster is een pre;
 • aantoonbare ervaring met en vaardigheden in het verrichten van kwalitatief onderzoek (interviews, participerende observatie, etc.);
 • affiniteit met vraagstukken op het terrein van zorg en welzijn en theorieën van burgerschap;
 • interesse om onderzoek te doen in het kader van een academische werkplaats en de ambitie om met onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de (zorg)praktijken;
 • competent in de Nederlandse taal, om onderzoek te kunnen doen en de resultaten van het onderzoek te kunnen communiceren in Nederland;
 • competent in de Engelse taal om te kunnen publiceren voor een internationaal wetenschappelijk publiek;
 • aantoonbare samenwerkingsvaardigheden, zowel met collega wetenschappers als met betrokkenen in het veld.

Inlichtingen

Additionele informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij:

Een beschrijving van het programma ‘Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad’ kunt u opvragen bij:

Aanstelling

De aanstelling van 36 uur per week is voor een periode van vier jaar. Bij een positieve evaluatie gedurende de eerste 12 maanden volgt er een verlenging voor 36 maanden.

De startdatum van het promotietraject zal zo spoedig mogelijk zijn, uiterlijk 1 december 2016.

Op basis van een fulltime aanstelling (36 uur per week) bedraagt het bruto maandsalaris tussen €1.835,05 en €2.715,19, exclusief 8 % vakantietoeslag en 5,7% eindejaarsuitkering. De CAO VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg) is van toepassing.

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatie als een enkele pdf sturen via application-soc-fmg@uva.nl voor 3 oktober 2016. Vermeldt u ‘PhDPS + achternaam sollicitant’ in de onderwerpregel. Uw sollicitatie dient de volgende bescheiden te bevatten:

 • een motivatiebrief (maximaal 2 A4);
 • een volledig cv;
 • een kopie van de officiële cijferlijst en het MA-diploma;
 • de contactgevevens van twee referenten.

De sollicitatiegesprekken zullen medio oktober plaatsvinden.

Onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling genomen.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

 

 

 

Veelgezochte pagina’s