Actueel

Gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam verspreidt zich steeds meer over de regio Amsterdam

Na een pilotperiode van anderhalf jaar, maakten de vier aanbieders van wijkverpleging (Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring) en drie aanbieders van huisartsenzorg (CHAG, GAZO en SAG) op 8 februari jl. een doorstart om het gedachtegoed van Beter Oud in Amsterdam* nóg een stap verder te brengen in hun organisaties.
Voor een bredere verspreiding en implementatie in de regio Amsterdam ging de Elaa onder andere langs bij alle zorggroepen en gezondheidscentra, het platform wijkverpleegkundige zorg, de wijknetwerken, het Amsterdams netwerk van de specialisten ouderengeneeskunde. Kortom, het gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam wordt actief verspreid en al door verschillende praktijken opgepakt.


*Gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam: Door de vergrijzing en het sluiten van verzorgingshuizen doen ouderen een groter beroep op de eerstelijnszorg. In het project Beter Oud in Amsterdam laten we de verschillende professionals die betrokken zijn bij een kwetsbare oudere beter samenwerken, zodat mensen zo lang mogelijk, op een veilige en prettige manier, thuis kunnen blijven wonen én/óf beter voorbereid te zijn wanneer een opname toch noodzakelijk is. Hoe de praktijk de ouderenzorg in meer structuur en samenhang kan geven, hebben het Ben Sajet Centrum en de Elaa eerder beschreven in de handreiking Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen


De proeftuinen laten na anderhalf jaar mooie resultaten zien, en uit een recente evaluatie is goed te zien dat zij zichtbaar beter georganiseerd zijn dan praktijken die nog niet zijn gestart. Zo hebben alle vier de proeftuinen een multidisciplinair overleg (MDO) opgezet en geborgd, is de samenwerking met wijkverpleging verbeterd, en wordt de specialist ouderengeneeskunde vaker geconsulteerd. Ook welzijn op recept is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En er wordt ook al gestart met gesprekken met ouderen over bewustwording van de invulling van de laatste fase van hun leven (ook wel advance care planning genoemd).

Toch is één van de belangrijke conclusie uit het project Beter Oud in Amsterdam dat we in Amsterdam nog een lange weg te gaan hebben totdat een multidisciplinaire integrale transmurale aanpak en organisatie ouderenzorg in alle wijken is gerealiseerd. De wil bij de professionals is aanwezig, alleen ontbreken vaak een aantal essentiële randvoorwaarden voor implementatie, zoals voldoende tijd om deze zorg op te pakken, structurele financiering en beschikbaarheid van de samenwerkingspartners (zoals een specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige).  Wilt u aan de slag met het verder verbeteren van hun ouderenzorg? Kijk op de website van Elaa (bij kennisbank) voor de handreiking en andere handige tools, en/of neem contact op met Mathilde Dijk voor extra advies (m.dijk@elaa.nl).

‘’Door structureel MDO werken we veel beter samen, met name met de thuiszorg, specialist ouderengeneeskunde en welzijn. Verder screenen we nu ook al vanaf 65+ bij allochtone ouderen, omdat uit onderzoek blijkt dat bij die doelgroep kwetsbaarheid eerder voor kan komen.’’ (POH ouderen)

‘’Het is voor ons van belang hoe dit aanbod door de ouderen wordt gewaardeerd en of het nuttig is. Dit wordt bevestigd door wat we terug horen uit de diverse proeftuinen en uit het onderzoek van het VU/VUmc. Ouderen, en met name kwetsbare ouderen, stellen het op prijs dat verpleegkundigen de tijd voor hen kan nemen. Daarom blijven wij het van belang vinden dat deze zorg goed geregeld wordt.’’ (ouderenvertegenwoordiger)

In de volgende nieuwsbrief belichten we de onderzoeksresultaten uit dit project. Kunt u hier niet op wachten, en wilt u nu al meer weten? Stuur een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl.

Veelgezochte pagina’s