Het Ben Sajetcentrum 10 punten ouderen participatie plan

De zorg vernieuwen waardoor de kwaliteit van leven van ouderen met een zorgvraag verbetert; dat is het doel van het Ben Sajetcentrum.  Om dit te bereiken is het essentieel dat ouderen en hun ervaringsdeskundigheid een grote plek krijgen in ons werk. De inhoud van de zorg(processen) en de wijze waarop ouderen zelf dat ervaren is één van de belangrijkste aanknopingspunten voor vernieuwing van de zorgpraktijk die wij voorstaan. De wijze waarop we die plek organiseren en recht doen, is een proces waarin de wil om participatie van ouderen centraal staat en waarin we met elkaar doen, reflecteren, leren en vernieuwen. Alleen een structuur optuigen is niet voldoende. Het is een continue proces wat nooit af is. Daarom is het proces om participatie vorm te geven óók het doel. Om dat proces vooruit te brengen hebben we een visie & aanpak ontwikkeld.  We bouwen daarbij voort op veel andere ervaringen en resultaten. U kunt de notitie met onderbouwing hier vinden: Visie en 10 puntenplan ouderenparticipatie

We gaan aan de slag met het Ben Sajetcentrum 10 punten ouderenparticipatie plan

  • De vernieuwing van de zorgpraktijk waar we aan werken moet aansluiten bij de behoeften en problemen van ouderen. Het gaat om de inhoud van de zorg.
  • Onze programma’s zijn voor en met ouderen. Partnerschap tussen ouderen, professionals, onderzoekers, programmamanagers is de werkwijze. Ouderen zijn en/of worden actief betrokken bij initiatieven en in de opzet en uitwerking van programma’s en activiteiten.
  • Niet alle ouderen zijn of ervaren hetzelfde. Diversiteit in o.a. geslacht, sociaaleconomische status en culturele achtergrond moet zichtbaar en bespreekbaar zijn in de groep participerende ouderen.
  • Ouderen met specifieke ervaringsdeskundigheid op de programma-thema’s worden actief door alle partners gezocht om te participeren. Daarbij wordt een veilige omgeving gecreëerd om de eigen ervaringen te delen.
  • Er zijn diverse vormen van participatie. Van deelname aan programmaraden en projectgroepen tot het optreden als co-researcher. Van initiatiefnemer van programma’s tot deelnemer aan bijeenkomsten. Welke vorm wordt benut is onderwerp van bespreking met betrokken ouderen.
  • In de programma’s wordt tijd en middelen opgenomen voor werving, faciliteiten, scholing en begeleiding van ouderen.
  • Ouderen worden uitgenodigd om ideeën en initiatieven aan te dragen voor nieuwe of aanvullende programma’s en activiteiten. Vanuit partnerschap met andere betrokken kunnen deze ideeën gestalte krijgen.
  • Bij alle activiteiten met en voor ouderen worden voldoende tijd ingeruimd voor reflectie, overweging en aandacht voor proces én inhoud samen met ouderen.
  • We organiseren 1 tot 2 keer per jaar een bijeenkomst met en voor ouderen waar we alle programma’s de revue laten passeren met het verzoek om feedback. En waar ideeën voor nieuwe programma’s en subsidiemogelijkheden worden opgehaald. Hierbij zijn alle geïnteresseerde ouderen welkom, ook de (nog) niet actieve ouderen
  • We organiseren activiteiten waarin we kennis delen tussen wetenschappers, ouderen, professionals en opleiders.

 

Met deze 10 punten organiseren we , in en rond onze programma’s en activiteiten, een netwerk van actieve en betrokken ouderen die een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van de zorgpraktijk.

 

Veelgezochte pagina’s