Actueel

Femmianne Bredewold wordt bijzonder hoogleraar Samenleven met Verschil

‘Goed samenleven moeten we elke dag opnieuw vormgeven’

25 april 2024

Het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek heeft Femmianne Bredewold per 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Samenleven met Verschil’. De leerstoel is gevestigd door het Ben Sajet Centrum in Amsterdam en richt zich op de vraag hoe je inclusief burgerschap kunt realiseren voor en met burgers met ondersteuningsbehoeften. Hierbij is er speciale aandacht voor het samenleven in verbanden waar mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychosociale problematiek en mensen met gecombineerde en complexe problematiek deel van uitmaken.

Socioloog en onderzoeker Femmianne Bredewold: “Samenleven is iets dat we elke dag opnieuw moeten vormgeven. In die zin is het heel alledaags, gewoon en gaat het iedereen aan. Aan de andere kant is het uitdagend, omdat burgers die langdurig afhankelijk zijn van zorg, langer thuis blijven wonen en dus meer aangewezen zijn op gezins- en familierelaties en verbanden in de buurt en wijk. Daarnaast kampen we momenteel met een toenemend gebrek aan financiële middelen in de zorg en het personeelstekort dwingt ons om steeds meer te vragen van de relaties waar we deel van uitmaken. Dat legt druk op onze contacten en ook op de relaties en verbanden waar mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg, deel van uitmaken. Samenleven en goed samenleven – ook met burgers die langdurig afhankelijk zijn van zorg – wordt dus een steeds urgenter vraagstuk.’

Urgent vraagstuk
De bijzondere leerstoel is gevestigd door het Ben Sajet Centrum, een kenniswerkplaats in Amsterdam voor langdurige zorg. Hetty Vlug, directeur van het Ben Sajet Centrum: “Als Ben Sajet Centrum voelen we door de nauwe samenwerking met onze praktijkpartners in de langdurige zorg de urgentie van dit vraagstuk. Het gaat vaak over de vraag of we de zorg in de huidige vorm kunnen behouden en we denken met onze partners na over hoe we de zorg anders kunnen inrichten. Bijvoorbeeld door nog meer samen te werken met verwanten, mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners. Of door te onderzoeken hoe buurten en ontmoetingsruimten ondersteunend kunnen zijn aan een andere organisatie van de zorg. We zijn daarom blij dat we hier intensief mee verder kunnen gaan middels deze leerstoel. We vinden het daarin belangrijk om ruimte te maken voor het verschil dat een beperking met zich mee brengt. Als mensen met diverse beperkingen meer deel uitmaken onze samenleving, moeten we ook goed luisteren naar wat zij binnen die verbanden nodig hebben voor een waardig bestaan.’

Alledaags goed samenleven
De leerstoel Samenleven met Verschil richt de aandacht op de ideeën die burgers zelf koesteren over het samenleven met elkaar. Ook zal er aandacht zijn voor initiatieven waarin mensen experimenteren met nieuwe manieren van zorg delen en hoe deze bijdragen aan inclusief samenleven met verschil. Tegelijkertijd kijkt men vanuit de leerstoel naar de betekenis van deze verschuiving voor professionals, organisaties en lokale overheden. Wat moeten zij doen om het inclusief samenleven te blijven realiseren voor burgers die langdurig afhankelijk zijn van zorg, ondanks de hedendaagse zorgcrisis? De leerstoel onderzoekt het wat en het hoe en brengt vragen samen die niet alleen een sociaal wetenschappelijke en wijsgerige, maar ook een bestuurskundige blik vereisen.

Femmianne B

Foto door Lilian van Rooij

Over Femmianne Bredewold
Socioloog Femmianne Bredewold is universitair hoofddocent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze richt zich op de vraag hoe heel verschillende burgers goed samen kunnen leven, en hoe we de kwaliteit van samenleven in verschillende verbanden kunnen verbeteren. Haar bijzondere aandacht gaat uit naar de vraag hoe we mensen met een beperking kunnen opnemen in zorgnetwerken in onze samenleving. Ze publiceerde hierover in (inter)nationale tijdschriften en vakbladen. Ook schreef ze boeken voor een breed publiek, waaronder ‘Lof der Oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking en buurtbewoners’ en ‘Een Wereld van Verschil. Instellingsterreinen en het goede leven voor mensen met een verstandelijke beperking’. Zij promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2015 verbonden aan de UvH. Ze was onderzoeksfellow aan ‘The Centre for the study of Ethics and Community’ van de Aarhus University in Denemarken en ‘The Tizard Centre’ van de Kent University in Groot-Brittannië.

Veelgezochte pagina’s