Skip to: Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Ben Sajet Centrum website

Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Onze ambitie
Daadwerkelijk invloed hebben op programma’s en projecten voor ouderen, dat is waar we voor staan. Dit doen we door de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen uit Amsterdam en omgeving (West-Friesland en Almere) te horen en te vertalen voor onderzoekers, beleidsmakers en professionals uit de praktijk.

Onze waarden
Dit betekent dat we als ouderendelegatie…
… vanaf de start van een initiatief betrokken zijn
… luisteren, maar ook een actieve bijdrage leveren
… onze ervaringskennis en deskundigheid inzetten
… altijd vanuit onze achterban spreken

Lopende projecten
– Meedenken over inhoudelijke invulling van het onderzoeksprogramma acute ouderenzorg
– Hackathon met en voor ouderen in Amsterdam
– Opzetten digitaal ouderenpanel voor Amsterdam

Contact
Wim Schuijlenburg
Voorzitter Ouderendelegatie Amsterdam e.o.
E w.schuijlenburg@gmail.com
T 06  542 709 86

Marthy van der Klooster
Ondersteuner Ouderendelegatie (Ben Sajet Centrum)
E marthy@bensajetcentrum.nl
T 06 838 432 71

  • Ik wil een brug bouwen tussen de leefwereld van ouderen en de systeemwereld. Ouderen bieden vanuit hun leefwereld waardevolle inzichten op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Deze inzichten kunnen de basis vormen voor de vernieuwingen.  Ook betrokken bij: – Nationale Raad van Ouderen – Cliëntbelang Amsterdam (Werkgroepen Kwaliteit van Zorg, Informele welzijn en zorg en Geschiedenis Cliëntparticipatie) – GGD, adviesgroep Valpreventie – SAG, project ZZ-GG – Beter Samen in Noord
  • Mijn eerste interesse gaat uit naar het thema ‘wonen’. Daarnaast ben ik ooit begonnen als vrijwilliger in de ouderenzorg en gesprekspartner in ouderenprojecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook goed is als ik later zelf oud ben. De zorg is helaas nog niet zo ingericht, zoals ik graag had gewild. Als lid van de ouderendelegatie Amsterdam e.o. zet ik me daarom graag hiervoor in.  Ook betrokken bij: – KBO – Breed overleg plus (incl werkgroep Wonen) – ROCOVF (overleg OV Flevoland)
  • Mijn streven is dat alle ouderen die een vraag naar zorg of ondersteuning hebben ‘gezien en gehoord’ worden, zodat de zorg naadloos aansluit op de individuele behoeften. Ik ben bereid mij daarvoor in te zetten. Dat begint bij oprecht luisteren naar degene die voor je staat. Dat doe ik bijna dagelijks als vrijwilliger bij ouderen in de wijk en in het verpleeghuis. Ik zit ook in de Raad van Ouderen (voor VWS) omdat ouderenbeleid tot stand dient te komen niet óver maar mét ouderen! Ook betrokken bij: – Nationale Raad van Ouderen VWS – Nationaal Programma Palliatieve Zorg – Cliëntenraad MEE & de Wering – Lid stichting Ouderenraad gemeente Hoorn – Voorzitter werkgroep Welzijn, Volksgezondheid, Minimabeleid – Stichting Ouderenraad Hoorn – Buurtambassadeur gemeente Hoorn – Klankbordgroep Zorgkoepel West-Friesland – Koepel samenwerkende ouderenbonden West Friesland
  • Verbinden en ontschotting bij formele en informele ouderenzorg met optimale informatie en communicatie en goede mobiliteit als doel. Daar moet nog veel aan gebeuren en daar wil ik me verder voor inzetten.  Ook betrokken bij: – Ouderen Adviesraad Amsterdam-Zuidoost (bestuurslid) – Wijkoverleg Gaasperdam (bestuurslid) – Senioren Platform Amsterdam – Projectteam AFC GGD – Projectteam valpreventie GGD
  • Ik heb brede ervaring in en betrokkenheid bij de seniorenproblematiek en zet mij graag hiervoor in. Het gaat om meer bewustwording, betrokkenheid, bemiddeling en binding van alle relevante partijen. Als we beter kunnen samenwerken en hierdoor meer empathie, erkenning, effectiviteit en efficiency kunnen bereiken is mijn missie geslaagd.  Ook betrokken bij: – Bewonerscommissie Buitenveldert 1 (voorzitter) – Werkgroep Ouderenvriendelijke Buitenveldert – Projectteam AFC GGD – Projectteam Valpreventie GGD – Projectteam AFC Cliëntenbelang – Senioren Platform Amsterdam (SPA) – Projectteam Buurt Betrokkenheid Zorgcentrum De Buitenhof
  • Zeggenschap van de oudere is een leidend principe. Dit houdt in het zoveel mogelijk honoreren van de wens van de oudere inzake het eigen welbevinden. Streven naar dwarsverbanden in de zorg en welzijn om de schotten te verminderen. Professionals trachten te bepalen wat ouderen willen en zij denken te weten wat het voordeel is van bepaalde behandelingen. Er moet nog veel meer naar de behoeften van ouderen worden gekeken, en dat zou het sleutelwoord moeten zijn in de toekomst. Kortom, er moet nog veel gebeuren en daar wil ik mij voor inzetten. Ook betrokken bij: – Adviesraad  consortium Palliatieve zorg VU – Diversiteit in de palliatieve zorg VU – KSO koepel van samenwerkende ouderenbonden – Zorgboerderij Landzijde – Ab Laane, stichting voor intramurale zorg – Ouderendelegatie West-Friesland
  • Ik wil mijn kennis over wat er werkelijk leeft onder minder zelfredzame ouderen delen, zodat projecten en programma’s beter aansluiten. Mijn concrete bijdrage aan de ouderendelegatie is het notuleren van de overleggen, dat doe ik met veel plezier. Ook betrokken bij: – Ouderenbond NBP – Cliëntenberaad Almere
Kwaliteit van leven is ons doel
Back To Top