Project

Samenhangende Ouderzorg: Inclusieve ondersteuning, het toegankelijk maken van ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond

Amsterdam Oost is een wijk dat veel diversiteit kent in leeftijd, sociaaleconomische klasse, en culturele achtergronden. Het stadsdeel verwacht een grote toename van oudere mensen de komende jaren, waarbij 42% van de ouderen als kwetsbaar gezien wordt. Er wordt met name een toename aan verschillende gezondheidsproblemen verwacht. Vaak hebben ook ouderen met een migratieachtergrond te maken met extra kwetsbaarheden. Ondersteuning is echter vaak niet voldoende toegankelijk voor deze groep. Reden om bij elkaar te komen en de intentie uit te spreken om nauwer samen te werken.

 

Wat willen doen?

Voortbouwend op de netwerken die o.a. binnen het Wijkzorgnetwerk van Amsterdam Oost de afgelopen jaren zijn opgebouwd willen we een netwerk ontwikkelen ten behoeve van ouderen met een migratieachtergrond. Het betrekken van buurtbewoners met een migratieachtergrond is hierbij essentieel. Dit doen we in de periode April t/m juni 2021 met een ontwikkelsubsidie van ZonMw. De komende maanden wordt er gekeken wat de behoeftes zijn van oudere buurtbewoners met een migratieachtergrond, en hoe ondersteuning beter kan aansluiten. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd die een betere samenwerking als doel hebben. Zo willen we dat buurtbewoners, migrantenorganisaties, welzijn, vrijwilligersorganisaties, huisartsen, wijkverpleging, de nieuwe buurteams, zorgorganisaties, etc. een stevig netwerk vormen, en nauwer gaan samenwerken.

 

Hoe gaan we aan de slag?

De komende periode zullen er een drietal leersessies georganiseerd worden. Deze worden georganiseerd door B&A Groep, SAG Gezondheidscentrum Oosthoek, Assadaaka Community, Ouder Adviesraad Amsterdam Oost, Cordaan en het Ben Sajet Centrum. Het doel hiervan is om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen hoe we ons als netwerk willen ontwikkelen en hoe dit het best bij kan dragen aan goede ondersteuning aan ouderen met een migratieachtergrond. Hier hoort ook een intentieverklaring tot samenwerking bij. Alle bijeenkomsten zullen online via Zoom plaatsvinden.

Datum en tijd Bijeenkomst Thema
22 april, 13:00-14:30 Leersessie #1 Samenwerking
27 mei, 13:00-14:30 Leersessie #2 Lokale Context
17 juni, 13:00-14:30 Leersessie #3 Opstellen plan van Aanpak

 

Ook bestaat er de mogelijkheid om een aparte bijeenkomst te organiseren voor de 1stelijnszorg.

Voor vragen en/of opgeven voor de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Projectleider Annelies Christiani annelies@bensajetcentrum.nl / 06 12 771 773

Veelgezochte pagina’s